Miễn phí xe cho sinh viên về Bình Định tránh dịch cúm corona