Bình Định tập trung phát triển các ngành dịch vụ, nhất là du lịch